A sous-vide technológia hazai gyártású és import berendezései

ÁSZF és Adatvédelem

Tisztelt látogató!

A honlapon található tartalom részben vagy egészben másolható és felhasználható 50.000 Ft/nap bérleti díj ellenében, és Ön a felhasználással (“lopással”) elfogadja ezt a feltételt! 

A SZOLGÁLTATÓ

1.1. A www.sousvidechef.hu honlapot és az azon működő online áruházat a „Gasztronauta” Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: “Szolgáltató”) üzemelteti.

1.2. A Szolgáltató adatai:
1.2.1. cégneve: „Gasztronauta” Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2.2. rövidített cégneve: Gasztronauta Kft
1.2.3. székhelye: 9026 Győr, Kenus utca 6. C ép. A lph. 1.em. 3.a
1.2.4. nyilvántartja:Győri Törvényszék Cégbírósága
1.2.5. cégjegyzékszám: Cg 08-09-020825
1.2.6. vezető tisztségviselő: Csidei Tamás ügyvezető
1.2.7. adószám: 230l9906-2-08
1.2.8. közösségi adószám: HU23019906
1.2.9. kapcsolattartási telefonszám: +36 30 557 4470 (munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között) 1.2.10. kapcsolattartási elektronikus levélcím: info@gasztronautakft.hu

1.3. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-117311/2017.

2. FOGALMAK
Az alábbiakban meghatározott fogalmak a jelen ÁSZF vonatkozásában az alábbi tartalommal bírnak: 2.1. „ÁSZF”: a jelen Általános Szerződési Feltételek rövidített elnevezése.
2.2. „Vevő”: a terméket megvásárló Fogyasztó, vagyis a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy vagy jogi személy.
2.3. „Felek”: a Szolgáltató és a Vevő együttes megjelölése.
2.4. „Termék”: a Szolgáltató által értékesített vendéglátó ipari és nagykonyhai gépek, műszaki vagy egyéb áruk.
2.5. „Vételár”: a Terméknek a Honlapon megtalálható vételára (ellenértéke).
2.6. „Számla”: a Szolgáltató által a Termék Vételára vonatkozásában szabályszerűen kiállított számla.
2.7. „Honlap”: a Szolgáltató honlapja, amely a www.sousvidechef.hucímen érhető el.
2.8. „Adatvédelmi Szabályzat”: a Szolgáltató által a Honlaphoz kapcsolódóan alkalmazott, a Vevő adatainak védelmével, regisztrációjával és a kapcsolódó kérdésekkel foglalkozó szabályzat.
2.9. „Polgári Törvénykönyv” vagy „Ptk.”: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
2.10. „Ektv.”: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
2.11. „Info Tv.”: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
2.12. „Kormányrendelet”: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet.
2.13. „NGM Rendelet”: a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet.

3. AZ ÁSZF TÁRGYA
3.1. A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató eladja, a Vevő pedig megvásárolja a Terméket. A megrendelés leadásával a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásra kerül, amelynek hiányában a Szolgáltató és a Vevő közötti adásvétel nem jön létre.
3.2. A jelen ÁSZF a Felek között létrejövő adásvételre vonatkozó általános feltételeket rendezi. Amennyiben a Felek között egyéb eltérő írásos megállapodás nem jött létre, úgy az ÁSZF-ben rögzítettek az irányadóak.

4. A REGISZTRÁCIÓ, ADATKÖZLÉS
4.1. A megrendelésnek, a Termékek Honlapon történő megvásárlásának előfeltételét képezi a Honlapon történő regisztráció, amelynek menete és adattartama a https://sousvidechef.hu/fiokom/ felületen érhető el.
4.2. A Vevő a regisztrációját bármikor törölheti, ezen törlés azonban nem vonatkozik a folyamatban lévő vagy már teljesített vásárlásaival kapcsolatos adatokra.
4.3. A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevők által a megrendeléskor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
4.4. A Szolgáltató jogosult a Vevő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vevő az adatainak megadásakor ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Vevő bármikor jogosult a jelen pont szerinti hozzájárulását visszavonni írásban, a kapcsolattartási elektronikus levélcímre megküldött nyilatkozatával.
4.5. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Vevő által megadott adatok valósak és helytállóak. A Vevő által szolgáltatott adatok helyességéért és valóságtartalmáért a kizárólagos felelősség a Vevőt terheli, a Szolgáltató az ebből adódó bármilyen felelősségét kifejezetten kizárja.
4.6. A megrendeléssel a Vevő elfogadja a Szolgáltató adatkezelési szabályzatát és hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató adatkezelési, azonosítási céllal és az adásvétel teljesülése érdekében megőrizze.
4.7. A regisztrációval, adatközléssel és –törléssel, valamint adatvédelemmel kapcsolatos egyéb részletszabályokat az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

5. A MEGRENDELÉS ÉS TELJESÍTÉS
5.1. A megrendelésekre kizárólag elektronikus úton, a Honlapon működő internetes áruházban van mód, a regisztrációt követően. A Szolgáltató az egyéb módon – így különösen személyesen, telefonon, faxon, e-mailen – leadott rendelések teljesítését más feltételekkel vállalja. A megrendelések leadására és visszaigazolására kizárólag magyar nyelven van mód, bármilyen fordítása nem tekinthető hitelesnek. A megrendelés során vétett adatbeviteli hibák javítására a megrendelés elküldését megelőzően a Honlap által felajánlott ismételt adatbevitellel; míg a megrendelést követően a kapcsolattartási telefonon vagy elektronikus levélcímen van mód.
5.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat, visszaigazolást elektronikus úton, a megrendelés elküldését követő 24 (huszonnégy) órán belül – illetve, amennyiben a megrendelés elküldésére munkaszüneti vagy pihenőnapon kerül sor, úgy legkésőbb a megrendelés leadását követő második munkanap 10:00-ig – megküldi a Vevő részére. Amennyiben a visszaigazolás ezen időtartamon belül nem érkezik meg, a Felek közötti szerződés nem jön létre.
5.3. A megrendelés és annak visszaigazolása interneten kötött, de nem aláírt és nem iktatott szerződésnek minősül, melynek tartalma a Szolgáltató szerverén archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

5.4. A Vevő a Vételárat utánvéttel, legkésőbb a Termék átvételével egyidejűleg készpénzben vagy a Termék megrendelésekor a Honlapon található bankszámlára történő átutalás útján köteles kiegyenlíteni. A Vételár kiegyenlítése a Termék átadásának és a tulajdonjog Vevő általi megszerzésének előfeltételét képezi, ennek elmaradása vagy késedelme – a Polgári Törvénykönyv 6:156. § (2) bekezdése alapján – a Szolgáltató kötelezettségeinek egyidejű késedelmét kizárja.

Tisztelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy az euro árfolyamának kiszámíthatatlansága miatt az árváltozás jogát fenntartjuk a termék megrendelése után is, amennyiben a megrendelt termék nincs raktáron! 

40 kg feletti termékek raklapos szállítással kerülnek ügyfeleinkhez, és ennél a szállítási módnál utánvételre nincs lehetőség.

Nettó 350.000 Ft- feletti megrendelés esetén utánvétes fizetést nem tudunk elfogadni, mert szállító partnercégeink az ennél magasabb összeget már nem kezelik.

5.5. A Honlapon feltüntetett Vételár magyar forintban és euróban, nettó és általános forgalmi adóval terhelten került feltüntetésre, azonban az egyéb költségeket nem tartalmazza. A webáruházban történt elírásokért, téves árazásokért nem vállalunk felelősséget.
5.6. Ha a megrendelt Termék nem áll rendelkezésre vagy a Termék Vevő rendelkezésére bocsátásának akadálya van, a Szolgáltató a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett Vételárat visszautalja a Vevő részére legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül.
5.7. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének egyéb részletes feltételei a Honlapon a Garancia, Szerviz, Tervezés, Szállítási feltételek menüpontban olvashatóak.

6. A TERMÉK ÁTADÁSA, KISZÁLLÍTÁSA
6.1. A Vevő a megrendelt és kifizetett Terméket a megrendelés visszaigazolásában rögzített határidőn belül jogosult és van lehetősége átvenni a Vevő székhelyén ellenérték nélkül; míg személyes átvétel hiányában a Termék – Vevő által megjelölt magyarországi kézbesítési címre – kiszállítása kezdeményezhető külön költség megfizetése ellenében. A Termék esetleges kiszállításával kapcsolatos szállítási és csomagolási költségek a Vevőt terhelik.
6.2. Kiszállítás esetén a Vevőt terheli a szállítást végző szolgáltató költsége, amelyet a Vevő az 5.4. pont szerint köteles megtéríteni. (Részletes költségek a Honlapon található táblázat szerint kerülnek meghatározásra.)
6.3. A Vevő a Termék átvételekor köteles ellenőrizni a megrendelt és kifizetett Termék darabszámát, illetve csomagolását. Az átvétel során észlelt esetleges hiányokról, hibákról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
6.4. A Vevő jogosult megtagadni a Termék átvételét, amennyiben már az átvétel során észlelhető, hogy azok nem felelnek meg a megrendelt Termék Honlapon meghatározott tulajdonságainak.
6.5. Személyes átvétel választása esetén a Szolgáltató a második kézbesítést követő 5 (öt) napig térítésmentesen tárolja a Terméket, amely időtartamot meghaladó átvételi késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szerződéstől elektronikus levélben elállni. A jelen pontban rögzített szabályok értelemszerűen irányadók a szállítást végző szolgáltató esetleges sikertelen kézbesítése esetére. Az 5 (öt) nap elteltét követően a Vevőt a Honlapon található költségek megfizetésére vonatkozó kötelezettség terheli, amelynek megfizetése a Termék átadásának és tulajdonjoga megszerzésének előfeltételét képezi.
6.6. A Szolgáltató a Termék átadásával egyidejűleg a Vevő részére igazolható módon magyar nyelven átadja a Termék rendeltetésszerű használatához szükséges okiratokat.
6.7. A Termékkel kapcsolatos kárveszély a Termék dokumentált átvételével száll át a Vevőre.
6.8. A Vevő nem jogosult a Termék kereskedelmi forgalomban történő továbbértékesítésére.

6.9. Át nem vett megrendelések esetén  az oda szállítási díj + visszaszállítási díj + csomagolási költség a vevőt illeti. Ezt a költséget cégünk a futárcégek által visszahozott csomagok esetén jogosult kiszámlázni, amit a vevő köteles megtéríteni az eladónak. A visszaszállítás díja a megrendeléskor feltüntetett szállítás díjával egyezik meg. Amennyiben ingyenesen küldtük a csomagot, úgy a SZÁLLÍTÁSI DÍJAK menüpontban feltüntetett díjszabás alapján számlázzuk az oda és visszaszállítási díjakat! 

7. ELÁLLÁS
7.1. A megrendeléstől történő elállásra a Kormányrendelet rendelkezései az irányadók a jelen fejezetben foglalt részletszabályokkal.
7.2. A jelen ÁSZF 7.3. pontjában foglalt kivételtől eltekintve a Vevő indoklás nélkül – a Szolgáltató székhelyére írásban, aláírtan, ajánlott vagy ajánlott-tértivevényes küldeményként megküldött egyértelmű, a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét tartalmazó mintanyilatkozat tartalmi elemeit tartalmazó írásbeli nyilatkozatával – elállhat a vásárlástól a Termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül. Írásban történő elállás esetén a határidő megtartottnak minősül, amennyiben az elállás határidőn belül megküldésre kerül a Szolgáltató részére. A Szolgáltató nem biztosítja az elállási jog interneten történő gyakorlásának lehetőségét, valamint a jelen pontban rögzített közlési módtól eltérő elállás sem minősül érvényesnek, joghatályosnak.
7.3. A Vevőt nem illeti meg az elállási jog a Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben, így különösen a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére előállított, vagy a Vevő személyére szabott Termék esetében. Mindezen túlmenően a Vevő elveszti az elállási jogát, amennyiben a Termék megsemmisül, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik, a Vevő által megsérül vagy a Vevő elveszíti (kikerül a Termék birtokából).
7.4. Kézhezvételi időpont a Termék Szolgáltató székhelyén vagy a Vevő által megjelölt kézbesítési helyen történő átvételének időpontja. Amennyiben több Termék megvásárlására egy időben, de a Termék Szolgáltató általi szolgáltatására eltérő időpontokban kerül sor, úgy az utoljára szolgáltatott Termék átadási időpontja az irányadó. Több tételben vagy darabban szolgáltatott Termék esetében az utolsó tétel vagy darab kézhezvételétől számítódik az elállási határidő.
7.5. Elállás esetén a Vevőt terhelik a Termék visszaküldésének közvetlen költségei. Elállás esetén a Terméket a Vevő köteles a Szolgáltató székhelyére eljuttatni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat Vevő általi közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt a Vevő visszaküldi a Terméket.
7.6. Amennyiben a Terméket a Vevő sérülésmentesen és hiánytalanul visszaszállítja vagy visszaszállíttatja a Szolgáltató részére, úgy a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Termék Vételárát, valamint az esetlegesen felmerült és a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költségeket (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítésre a Vevő számlájára történő átutalásos, vagy a lakcímére küldött készpénz megküldéssel kerül sor, kivéve, ha a Vevő az eltérő visszafizetési módhoz kifejezett beleegyezését adta.
7.7. A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig jogosult visszatartani, amíg a Termék rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban a Vevő által visszaszolgáltatásra nem kerül, vagy a Vevő nem igazolja, hogy a Terméket visszaküldte. A jelen pontban rögzített 2 (kettő) időpont közül a korábbit kell figyelembe venni.
7.8. A Vevő felel a Termék jellegének és tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatából fakadó értékcsökkenés megtérítéséért.

7.9.Ha Ön üzletben vásárol, az uniós jog értelmében Önt nem illeti meg az árucsere vagy árvisszatérítés joga egyik terméknél sem, hacsak az áru nem hibás.

Gyenge minőségű vákuumgépek hibás vákuumozásából, vagy rossz hegesztéséből adódó problémák miatt nem tartozunk  felelősséggel! Higiéniai okok miatt NEM VÁSÁROLUNK VISSZA bontott vákuumtasak egységcsomagokat! Egyéb esetekben a bontatlan csomagot kicseréljük, az oda szállítási díj + visszaszállítási díj + csomagolási költség a vevőt illeti)

1. SZÁMÚ MELLÉKLET  Elállási nyilatkozatminta


EGYÉB INFORMÁCIÓK, ELÉRHETŐSÉGEK, SZABÁLYZATOK- Gasztronauta kft

Legyen Ön is tagja oldalunknak, így láthatja AKCIÓS árainkat és igénybe veheti állandó kedvezményeinket, értesülhet az újdonságokról, kedvezményekről. Regisztráljon ITT.

Cégünk fenntartja a jogot, hogy minden adat, információ, szöveg és fotó kizárólag a tulajdonos engedélyével tehető közzé az eredeti oldalra történő hivatkozással!

Cégadatok:

Cégnév; GASZTRONAUTA kft
Adószám; 23019906-2-08
Székhely: 9026 Győr, Kenus utca 6. C ép. A lph. 1.em. 3.a
Kiskereskedelmi raktár és bemutató terem: 9023 Győr, Richter János utca 9.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: +36 30 885 7535  elérhető munkanapokon 8-16 óra között

Cégjegyzék szám; Cg 08-09-020825
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank
Az OTP Bank székhelye:  1051 Budapest, Nádor utca 16.

Forint számla adatok:

  • FORINT számlaszám: 11737007 – 23740642 – 00000000
  • Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): HU69117370072374064200000000
  • OTP Bank SWIFT (BIC) kódja: OTPVHUHB

Nemzetközi cégadatok:

Közösségi adószám; HU 23019906

Deviza számla adatok:

  • EURO számlaszám: 11763378- 65920882 – 00000000
  • EUR IBAN: HU78117633786592088200000000
  • SWIFT; OTPVHUHB

Elérhetőségeink;

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: +3630 885-7535  elérhető munkanapokon 8-16 óra között

Megrendelés, készletinformációk, 
Csideiné Iványi Andrea kereskedelmi ügyintéző
info(kukac)sousvidechef.hu

Tanácsadás, oktatás, szakmai tájékoztatás;
Csidei Tamás ügyvezető
info(kukac)gasztronautakft.hu

Szerviz, hibabejelentés;
Csidei Gábor Tamás
szerviz(kukac)gasztronautakft.hu

Nemzetközi kereskedelem (Angol nyelven)
Csidei Bálint Dávid
import(kukac)gasztronautakft.hu

MEGRENDELÉS ÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK

Készleten lévő termékeinket  1-3 munkanapon belül készhez kapja.
Készleten nem lévő, és egyedi gyártású berendezéseink várható szállítási határideje 5-20 munkanap.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Beüzemelés és a készülékek helyes használatának oktatása díjmentes, igénylése esetén  100-Ft/km+ÁFA kiszállási díjat számít fel, melynek pontos mértékéről érdeklődhet a fenti elérhetőségeken.

Beüzemelést és oktatást nem igénylő partnereink rendeléseit futárszolgálattal teljesítjük, melyekre súlytól függően szállítási díjat számítunk fel partnereink díjszabása alapján.

SZÁLLÍTÁSI DÍJAK

CSOMAGOK

5 kg-ig   1800 Ft+áfa
10 kg-ig 2000 Ft+áfa
15 kg-ig 2500 Ft+áfa
20 kg-ig 3000 Ft+áfa
30 kg-ig 3500 Ft+áfa
40 kg-ig 4000 Ft+áfa
80 kg-ig 12500 Ft+áfa

RAKLAPOS SZÁLLÍTÁS

1 Raklap 80-100 kg-ig 18.500 Ft+áfa
1 Raklap 100 kg felett 26.500 Ft+áfa
1-2 Raklap 200 kg felett 38.500 Ft+áfa
Szállítási díj az alapbiztosítást tartalmazza 3000-Ft/kg értékhatárig

Teljes értékbiztosítás;  termék értékének 1 ezreléke.
Futárküldés külföldre: Egyedi díjkalkuláció súly, érték és távolság alapján

MPL házhoz szállítás Magyarország határain belüli szállítási címre

A szállítás határideje kb. 2-5 nap.

*Az MPL szállítás választása esetén a megnövekedett logisztikai és adminisztrációs feladatok miatt 1000 Ft (nettó 733 Ft) felárat számítunk fel, melyet az alábbi szállítási díjak már tartalmaznak.

Háznál történő kézbesítés esetén:

0-10 kg-ig nettó 2300 Ft/db.
10-20 kg-ig nettó 3090 Ft/db.
20-40 kg-ig nettó 5450 Ft/db.

FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK

-Előreutalás számlánkra emailben küldött bekérő számla alapján
-50% előleg utalása számlánkra a megrendeléshez. 50% a termék kiszállítása előtt utalással, vagy a futárnak készpénzben, bankkártyával
-Utánvétel a futárnál készpénzben vagy bankkártyával

40 kg feletti termékek raklapos szállítással kerülnek ügyfeleinkhez, és ennél a szállítási módnál utánvételre nincs lehetőség.

Nettó 350.000 Ft- feletti megrendelés esetén utánvétes fizetést nem tudunk elfogadni, mert szállító partnercégeink az ennél magasabb összeget már nem kezelik.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK   

Termékeinkre 1 év telephelyi garanciát biztosítunk.
Háztartási termékek közület részére vásárolva és ipari, éttermi köenyezetben használva nem vonatkozik garancia
Nem rendeltetés és előírásszerű használatból eredő meghibásodásokért szakszervizünk javítási díjat  és a szükséges alkatrész árát is felszámítja.

A garanciaidőn belüli javításokra telephelyi szervizelést biztosítunk, helyszíni javítás kiszállási díj ellenében lehetséges.  SZERVIZ INFORMÁCIÓK, KÖTELEZŐ KARBANTARTÁS  ITT 


8. FELELŐSSÉG. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG
8.1. A szerződésszegésért való felelősségre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései értelemszerűen irányadók, azzal a megjegyzéssel, hogy – a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget, vagy egészséget megkárosító szerződésszegés kivételével – a kártérítés mértéke a Vételárra korlátozódik.
8.2. A Szolgáltató kizárja a felelősségét az alábbi esetekben:
8.2.1. a Vevő téves, avagy hiányos adatszolgáltatásából eredő károk;
8.2.2. a Honlapon található linkek szolgáltatóinak magatartásából, illetve harmadik személyek hirdetéseiből, promóciójából eredő károk;
8.2.3. a Vevő magatartásából eredő károk;
8.2.4. a Szolgáltató érdekkörén kívüli, illetve harmadik személyek magatartásából, szállítási késedelemből, mulasztásból eredő károk.
8.3. A Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Vevő – a választása szerint, a kellékszavatosság helyett – a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet.
8.4. A kellékszavatosságra, a termékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó részletszabályokat a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező, a Kormányrendelet mellékletéből átvett mintatájékoztató tartalmazza.

9. A SZERZŐDÉS HATÁLYA és MÓDOSÍTÁSA
9.1. Az ÁSZF 2015. […]. napján lép hatályba és annak visszavonásáig, illetve újabb ÁSZF elfogadásáig marad hatályban.
9.2. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult az ÁSZF módosítására, amely a módosított tatalmú ÁSZF hatályba lépése után kötött szerződésekre hatályos.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK
10.1. A Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy harmadik személy joga nem akadályozza, vagy gátolja a Termék tulajdonjogának Vevő részére történő átruházását és a Termék Vevő általi használatát.
10.2. A Felek közti bármely értesítés vagy más kommunikáció elsősorban írásban történik. Az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak tekintendő, amennyiben a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF-ben, illetve a Vevőnek a megrendelés során megjelölt címére küldték. A kézbesítés időpontja:
10.2.1. személyes kézbesítés esetében az átvétel napja;
10.2.2. tértivevényes ajánlott postai küldemény esetén, az átvétel tértivevényen szereplő időpontja, vagy sikertelen kézbesítés esetén a sikertelen kézbesítési kísérletet követő 5. (ötödik) nap;
10.2.3. elektronikus levélben történő továbbítás esetében az a munkanap, amelyen az ilyen továbbítás (leadás) megtörténik. Amennyiben a továbbítás vagy a kézbesítés munkanapon délután 5:00 óra után vagy nem munkanapon történik, akkor az értesítést a következő munkanapon reggel 9:00 órakor kell kézbesítettnek tekinteni.
10.3. A Termékkel vagy a Szolgáltató magatartásával kapcsolatos panaszok, kérdések fogadására a kapcsolattartási elektronikus levélcímen vagy munkaidőben a kapcsolattartási telefonszámon kerül sor. A Szolgáltató a panaszokat 15 (tizenöt) napon belül köteles kivizsgálni és ugyanilyen módon megválaszolni. A 15 (tizenöt) napon belül postára adott vagy elektronikus levélben megküldött válasz határidőn belüli válasznak minősül. Panaszával a Vevő jogosult az alábbi felügyeleti szervekhez fordulni:
10.3.1.Személyesen Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízotti Kabinet (9021 Győr, Árpád út 32. I. emelet), dr. Kiss Edit adatvédelmi felelős útján
10.3.2. Írásban (nyomtatvány): Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (9021 Győr, Árpád út 32. vagy 9002 Győr, Pf: 415.)
Elektronikusan: hivatal[kukac]gyor.gov.hu
10.4. A Felek az ÁSZF-fel összefüggő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem oldható meg, a Felek a jogvita elbírálására – a mindenkor hatályos hatásköri szabályok figyelembe vételével – a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.
10.5. A Szolgáltató tájékoztatást ad arról, hogy a jelen ÁSZF 10.4. pontjában foglalt bírósági út igénybe vételén kívül, az helyett a Vevőnek lehetősége van a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a., Telefon: 06-96-520-217 Fax: 06-96-520-218) fordulni.
10.6. Az ÁSZF szerkezete és számozása, az egyes fejezetek, szakaszok címe kizárólag a könnyebb érthetőséget és áttekinthetőséget szolgálja, az ÁSZF tartalmára kihatása nincs.
10.7. Az ÁSZF és a Felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar nyelv, bármilyen fordítás kizárólag tájékoztató jellegű lehet.
10.8. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezését valamely hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy más hatóság érvénytelennek nyilvánítja, akkor az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem eredményezi a teljes ÁSZF érvénytelenségét. Az ÁSZF érvénytelenséggel nem érintett részei érvényben maradnak és kikényszeríthetők, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a Felek az ÁSZF-et egyáltalán nem kötötték volna meg. Amennyiben a Felek nem helyettesítik az érvénytelen rendelkezést egy érvényes rendelkezéssel, akkor a vonatkozó jogszabályokban szereplő előírásokat kell alkalmazni az érvénytelen kikötés helyett.
10.9. A Szolgáltató tájékoztatást ad arról, hogy magatartási kódex nem áll rendelkezésére.
10.10. Az ÁSZF-re és annak értelmezésére, illetve az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a mindenkori vonatkozó magyar jogszabályok – így különösen a Polgári Törvénykönyv, az Ektv., az Info Tv. és a Kormányrendelet rendelkezései – irányadók.
10.11. A Szolgáltató az ÁSZF-et a Honlapon teszi közzé, folyamatosan visszakereshetővé teszi.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
Elállási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: [a Szolgáltató 1.2.1. pont alatti cégneve és 1.2.3. pont szerinti székhelye]
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére szerződés tekintetében: [Termékek neve, esetleges azonosítószáma]
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A Vevő neve:
A Vevő címe:
A Vevő aláírása:
Az elállás keltezési helye és időpontja:

2. SZÁMÚ MELLÉKLET
A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a Terméket Szolgáltató vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
A Termék hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a Termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés és a Ptk. alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Felhívom figyelmét, hogy a jótállási igény a 12 hónapos jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett vállalkozás kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

ADATKEZELÉS
Vevőink személyes és céges adatait számítógépen dolgozzuk fel, és saját adatbázisunkban tároljuk. Az adatokat titkosan kezeljük, azokat harmadik fél számára nem adjuk ki, de saját üzleti céljaink érdekében felhasználjuk. Adatai megadásával Ön hozzájárul fenti adatkezelésünkhöz.
A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-117311/2017.